Konkurs na najlepszą pracę magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner

Organizatorami konkursu są firmy StatSoft Inc. i StatSoft Polska. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac oraz popularyzacja nowoczesnych metod analizy danych, dostępnych w oferowanym przez nas oprogramowaniu. Konkursowi towarzyszą cenne nagrody dla autorów nagrodzonych prac, promotorów oraz wydziałów, na których odbyła się promocja.
Do tej pory odbyło się piętnaście edycji konkursu. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu (http://www.statsoft.pl/konkurs/regulamin.html) oraz listami zwycięzców z ubiegłych lat.


Warunki udziału w konkursie
 • Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytucjach naukowych, które przed upływem terminu zgłoszenia zostały obronione lub też otrzymały pozytywne recenzje i został wyznaczony termin ich obrony.
 • Prace mogą być zgłaszane przez autorów, promotorów lub dziekanów wydziałów.
 • Praca musi być przygotowana z wykorzystaniem legalnej wersji programu (należy podać numer licencji).
Główne kryteria oceny prac
 • Poprawność zastosowania wybranych metod statystyki i analizy danych.
 • Walory naukowe, poznawcze i praktyczne uzyskanych wyników.
 • Zastosowanie wielu różnych technik analitycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA.

Nagrody
W obecnej edycji konkursu przewidziano pulę nagród dla autorów, promotorów i wydziałów w wysokości 12 000 zł:
Pula nagród dla autora i promotora najlepszej pracy doktorskiej: 8 000 zł
Pula nagród dla autora i promotora najlepszej pracy magisterskiej: 4 000 zł
Nagrody zostaną podzielone po połowie pomiędzy autorów i promotorów prac.
 • Nagrody dla wydziału promującego pracę doktorską: 15-stanowiskowa roczna wersja STATISTICA Data Miner lub szkolenie dla pracowników nagrodzonego wydziału (wybrane z listy szkoleń organizowanych przez StatSoft Polska).
 • Nagroda dla wydziału promującego pracę magisterską: 15-stanowiskowa roczna wersja STATISTICA lub szkolenie dla pracowników nagrodzonego wydziału (wybrane z listy szkoleń organizowanych przez StatSoft Polska).


Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu rozdzielenia nagród lub odstąpienia od przyznawania nagród.

Komisja konkursowa
Ocenę prac oraz rozdział nagród przeprowadzi Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą profesorowie wyższych uczelni zajmujący się zastosowaniem metod statystycznej analizy danych w różnych dziedzinach badań naukowych. W pracach komisji uczestniczy przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

Przebieg konkursu
 • Zgłoszenia prac konkursowych będą przyjmowane do 1 grudnia 2013 roku
 • Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone do 1 marca 2014.
 • Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagród listownie.
 • Nagrody dla autorów i promotorów prac zostaną przekazane w terminie 6 tygodni od ogłoszenia wyników przez Komisję Konkursową.

Zgłoszenia
Zgłoszenia udziału należy kierować do sekretarza Komisji Konkursowej na adres: StatSoft Polska, 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36, telefon 12 428 43 00, 601 414 151, faks 12 428 43 01. Termin zgłoszenia upływa 1 grudnia 2013 roku.
Pisemne zgłoszenie udziału w Konkursie powinno obejmować:
 • 1 egzemplarz pracy,
 • dane o autorze (aktualny adres do korespondencji, tel., e-mail), promotorze pracy (aktualny adres do korespondencji, miejsce pracy, tel., e-mail) i wydziale promującym pracę,
 • kopie ocen pracy promotora (dotyczy prac magisterskich) i recenzenta(ów),
 • potwierdzenie złożenia pracy lub potwierdzenie, że praca została obroniona.