Ósma konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej p.t.:"Wyzwania wspólnej polityki powrotowej i rola Europejskiej Sieci Migracyjnej", Warszawa (2 grudnia 2014)

Zapraszamy do udziału w ósmej konferencji Krajowej Sieci Migracyjnej, której tematyka poświęcona będzie zagadnieniu wyzwań wspólnej polityki powrotowej w Europie i organizacji powrotów dobrowolnych i przymusowych cudzoziemców. Konferencja odbędzie się w dniu 2 grudnia 2014 roku w godzinach 09:30 - 17:00 w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (sala nr 421), przy ulicy Batorego 5 w Warszawie (wejście od ulicy Rakowieckiej 2A).

Głównym celem konferencji będzie dokonanie oceny istniejących rozwiązań prawnych oraz dotychczasowej praktyki w dziedzinie przeciwdziałania nielegalnej migracji i organizacji powrotów cudzoziemców do kraju pochodzenia lub innego kraju powrotu. Analizie poddane zostaną najsłabsze punkty prowadzonej polityki powrotowej na forum unijnym oraz krajowym. Konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej będzie przy tym okazją do zaprezentowania wyników dwóch ostatnich badań Europejskiej Sieci Migracyjnej, dotyczących wykorzystywania alternatywnych środków w stosunku do detencji cudzoziemców, stosowania zakazu wjazdu oraz realizacji umów o readmisji.

Powyższe kwestie zostały także poruszone w opublikowanych ostatnio raportach m.in. Rady Europy, Instytutu Polityki Migracyjnej, czy też Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, których przedstawiciele również wezmą udział w konferencji Krajowej Sieci Migracyjnej.

Polityka powrotowa jest powszechnie postrzegana jako ważne narzędzie przeciwdziałania nielegalnym migracjom na terytorium państw członkowskich UE, ograniczające stan niepożądany, jakim jest niezgodny z przepisami kraju imigracji pobyt cudzoziemców, a także spełniające istotną rolę prewencyjną. Przyjęcie ponad pięć lat temu przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej dyrektywy 2008/115/WE [tzw. dyrektywa powrotowa] oraz wdrażanie od 2010 roku „programu sztokholmskiego” na rzecz wzmocnienia funkcjonowania UE w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości miały istotny wpływ na obecny kształt przyjętych rozwiązań w zakresie organizacji i roli powrotów cudzoziemców do kraju pochodzenia lub innego kraju powrotu. Nowe wyzwania migracyjne i wciąż zmieniająca się sytuacja polityczna i społeczna w krajach trzecich graniczących z państwami członkowskimi UE powodują, iż debata wokół przyjętych rozwiązań wciąż jest kontynuowana. Kwestie te były pośrednio poruszane na forum unijnym m.in. podczas polskiej prezydencji w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku, a na forum krajowym także w czasie prac nad przyjęciem planu wdrożeniowego dla dokumentu programowego „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania” oraz nowej ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach. Także Europejska Sieć Migracyjna poprzez przygotowywane analizy w zakresie przeciwdziałania nielegalnej migracji, polityki powrotowej, czy też raporty polityczne w dziedzinie migracji i azylu przyczynia się do prowadzenia merytorycznej debaty. Równocześnie, istotny wkład Europejskiej Sieci Migracyjnej odnośnie polityki powrotowej wynika z przeprowadzonej w roku 2014 oceny działań w zakresie migracji i azylu, pt: „Analiza wpływu programu sztokholmskiego 2010-2013”, a także prac powstałej w styczniu 2014 roku grupy ekspertów ESM do spraw powrotów i reintegracji [EMN REG].

Ósma konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej jest więc tematycznie powiązana z dwoma raportami przygotowanymi przez Europejską Sieć Migracyjną w roku 2014, tzn.:
- „Stosowanie zatrzymania oraz rozwiązań alternatywnych do zatrzymania kontekście polityki imigracyjnej” oraz 
- „Dobre praktyki w zakresie powrotu i reintegracji migrantów o nieuregulowanym statusie: polityka państw członkowskich w zakresie zakazu wjazdu oraz wykorzystywanie umów o readmisji pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi”. 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 28 listopada 2014 roku przez zamieszczony poniżej link:

https://emn.gov.pl/esm/wydarzenia/spotkania-krajowej-sie/12001,Osma-Konferencja-Krajowej-Sieci-Migracyjnej-2-grudnia-2014-roku-w-Warszawie.html

Wszelkie ewentualne pytania i sugestie związane z konferencją uprzejmie proszę kierować pod adres mailowy esm@msw.gov.pl. Jednocześnie z uwagi na wymogi bezpieczeństwa obowiązujące w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uprzejmie proszę o odpowiednio wcześniejsze przybycie na spotkanie.