Rusza nabór na stypendia w ramach Programu Stypendialnego ISP „Nauka i Społeczeństwo”

Instytut Spraw Publicznych ogłasza nabór na stypendium do Programu Polityki Migracyjnej.

Program „Nauka i Społeczeństwo” umożliwia młodym badaczom wykorzystanie ich wiedzy, pomysłów i umiejętności w służbie publicznej poprzez udział w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez ISP. Ideą stypendium jest przygotowanie młodych naukowców do pracy eksperckiej. Oprócz udziału w bieżącej pracy badawczej Instytutu, szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności pisania tekstów analitycznych skierowanych do decydentów i środowisk opiniotwórczych, rozpowszechnianie prac Instytutu na konferencjach, seminariach i w środkach masowego przekazu.

Okres trwania stypendium – 6 miesięcy. 
 
Początek: luty 2015
 
Stypendystom oferujemy:

- możliwość rozwijania zainteresowań naukowych w dziedzinach ważnych z perspektywy polityki publicznej,
- współpracę przy realizacji interesujących projektów realizowanych przez renomowany think-tank,
- udział w międzynarodowych projektach badawczych, spotkaniach i konferencjach,
- nabycie doświadczenia w praktycznej pracy w nowoczesnym ośrodku badawczym,
- indywidualną opiekę Kierownika Programu,
- elastyczne godziny pracy w ramach stypendium (około 3 dni w tygodniu),
- miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3000 zł brutto.
 
 
Stypendysta(-tka) Programu Polityki Migracyjnej będzie zaangażowany(a) w :
 
- współpracę badawczą przy projekcie „Mój dom – Twój dom? Badanie zagrożeń w integracji cudzoziemców w Polsce”,
 
- opracowanie analizy na temat studentów zagranicznych w Polsce,
 
- opracowywanie tekstów o tematyce migracyjnej na stronę internetową ISP,
 
- udział w projekcie „Zobacz Niewidzialne – kampania na rzecz kobiet migrantek w Polsce” (m.in. w organizowaniu wieczoru reportażu, wystawy fotograficznej i debaty),
 
- realizację autorskiego projektu na temat partycypacji społecznej oraz politycznej wybranych grup migrantów w Polsce (obywatele państw UE, obywatele państw trzecich, cudzoziemcy posiadający polskie obywatelstwo),

- promocję wyników badań i analiz,
 
- przygotowanie minimum jednego wniosku projektowego,

- wsparcie pracowników Programu Polityki Migracyjnej w bieżących działaniach, np. przy organizacji wybranych wydarzeń (konferencji, seminariów lub szkoleń) odbywających się w tracie trwania stypendium.
 

Od kandydata(-tki) oczekujemy:

- ukończonych studiów wyższych bądź rozpoczętych doktoranckich (preferowane dziedziny to socjologia, politologia, etnologia),
- dobrej znajomości kwestii związanych z problematyką migracji
umiejętności analitycznych
- biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
- umiejętności pracy samodzielnej  oraz zespołowej
- doświadczenia w organizowaniu konferencji, seminariów i szkoleń
 
Dodatkowe atuty kandydata(-tki):

  • posiadanie publikacji podejmujących jeden lub kilka z wyżej wymienionych tematów
  • znajomość drugiego języka obcego

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne:

- list motywacyjny
- opis propozycji projektu badawczego (1-2 strony) dotyczącego partycypacji społecznej oraz politycznej wybranych grup migrantów w Polsce (obywatele państw UE, obywatele państw trzecich, cudzoziemcy posiadający polskie obywatelstwo)
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymienionych dokumentów  do dnia  22 stycznia 2015  pocztą elektroniczną na adres:  isp@isp.org.pl . W temacie prosimy zaznaczyć: Stypendium w Programie Polityki Migracyjnej.
 
Więcej informacji o działalności Programu Polityki Migracyjnej kandydaci mogą znaleźć na stronie  www.isp.org.pl . Dodatkowe informacje o warunkach stypendium można uzyskać pod numerem telefonu 022 5564274, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz na stronie: www.isp.org.pl w zakładce  o Programie Stypendialnym „Nauka i Społeczeństwo”.