IV Ogólnopolska Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN "Migracje w XXI wieku – wybór, konieczność czy przymus?, Łagów k/Świebodzina (14-15 października 2015 r.)

Konferencje poświęcone migracjom organizowane są przez Komitet Badań nad Migracjami PAN od 2011 roku. Planowane przedsięwzięcie ma być już czwartym spotkaniem migrantologów tj. przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, w tym między innymi demografów, etnografów, antropologów, socjologów, politologów, których łączy wspólny obszar zainteresowań, którym są procesy migracyjne. Podczas dotychczas zorganizowanych konferencji podejmowano ważne dla tej problematyki kwestie, dotyczące zarówno konstruowania ogólniejszych teorii, prezentujące najnowsze wyniki badań, określające kierunki rozwoju badań w przyszłości, nowe propozycje metodologiczne i warsztatowe. Formułowano także dyrektywy, które mogą mieć praktyczne znaczenie dla działań wszelkich instytucji i organizacji zajmujących się migracjami. Debatowano o niezwykle ważnych dla rozwoju społecznego procesach demograficznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych konsekwencjach migracji zagranicznych oraz migracji powrotnych, skutkach wymiany kulturowo- społecznej, specyfice migracji poakcesyjnych i wielu innych kwestiach. Uczestnicy dotychczasowych konferencji odnosili również problematykę badań migracyjnych w Polsce do europejskich i światowych trendów w badaniach migracyjnych, co pozwalało uzyskać odpowiednią perspektywę do dyskusji o przyszłości i prognozowania w kontekście opracowania polityki migracyjnej Polski. 

Konferencja pt. Migracje w XXI wieku – wybór, konieczność czy przymus?” poświęcona będzie przyczynom i konsekwencjom współczesnych migracji. Ich charakter od początku XXI wieku ulega znaczącym zmianom. Powodują je między innymi procesy globalizacyjne, rozszerzanie Unii Europejskiej i zanikanie jej wewnętrznych granic, ale także kryzysy o podłożu ekonomicznym, politycznym, religijnym, społecznym itp., mające miejsce w różnych częściach świata. Imigranci coraz częściej przedstawiani są jako zagrożenie i źródło społecznych problemów, co staje się podstawą do krytyki projektu wielokulturowego społeczeństwa europejskiego. Jednocześnie migracje ulegają bardzo silnym zróżnicowaniom ze względu na indywidualne motywy, plany, przyjęte modele życia. To, co dla jednych stanie się elementem stylu życia, dla innych będzie koniecznością na przykład z powodów ekonomicznych), a jeszcze inni mogą zostać zmuszeni do zmiany miejsca zamieszkania. Dlatego jednym z obszarów refleksji podczas konferencji będą nie tylko przyczyny i konsekwencje współczesnych migracji, ale również wiele innych zjawisk i procesów silnie powiązanych z migracjami, które coraz częściej stają się przedmiotem publicznych debat (przestępczość imigrantów, problemy rodzin migrantów, polityka rządowa). Tematyka konferencji dotyczyła będzie różnorodnych problemów występujących w krajach przyjmujących czasowych i stałych migrantów a także problemów występujących w krajach, w których emigracja powoduje głębokie skutki społeczno-kulturowe. 

Głównym celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań oraz konfrontacja stanowisk teoretycznych i metodologicznych różnych środowisk naukowych w Polsce i za granicą podejmujących problematykę współczesnych migracji. Uczestnicy konferencji podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, jaki jest charakter współczesnych migracji; co różni je od migracji przedakcesyjnych i wcześniejszych, jakie są i jakie mogą być ich społeczno-kulturowe konsekwencje w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Dodatkowym celem konferencji ma być integracja środowisk badaczy migracji i zjawisk z nią związanych pracujących w ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą. Ponadto wymiernym efektem planowanego przedsięwzięcia będą publikacje naukowe. Wybrane referaty będą opublikowane w czołowych czasopismach migracyjnych: Studia Migracyjne–Przegląd Polonijny, Rocznik Lubuski oraz CEEMR (Central and Eastern European Migration Review) lub w recenzowanej monografii (wydanej w serii „Studia Migracyjne” w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego lub Wydawnictwie Naukowym Scholar).
      
     Podczas dwóch dni konferencji odbędzie się sesja  plenarna (panel dyskusyjny) na temat: „Procesy imigracyjne w Polsce jako kraju emigracyjno-imigracyjnym. Funkcjonowanie, integracja imigrantów oraz polityka migracyjna i integracyjna państwa przyjmującego” oraz sesje problemowe: 
 

1.Rodzina w kontekście migracji, rodziny transnarodowe, transfery i powroty (organizator: prof. Krystyna Slany
2. Strategie życiowe – strategie migracyjne.  Polscy migranci za granicą; cudzoziemcy w Polsce (organizator: prof. Maria Zielińska
3. Transmisja wzorów kulturowych i społecznych jako konsekwencja migracji (organizator: prof. Janusz Mucha
4. Polityka migracyjna Polski  na tle trendów europejskich (organizator: prof. Cezary Żołędowski)
5. Znaczenie migracji zewnętrznych i wewnętrznych dla rozwoju lokalnego i regionalnego (organizator: prof. Romuald Jończy)  
6. Nowe kierunki w badaniach migracyjnych (organizator:  dr Aleksandra Grzymała-Kazłowska).  

Sesje problemowe:

1. Rodzina w kontekście migracji, rodziny transnarodowe, transfery i powroty
Organizator: prof. Krystyna Slany – krystyna.slany@uj.edu.pl                                

Intensywne przemieszczenia międzynarodowe Polaków po roku 2004 silnie wpływają na szeroko rozumianą zmianę społeczną, w tym w obszarze więzi społecznych, praktykowania rodzinności („doing family”) i trwania rodzin oraz oddziałują znacząco  na społeczności lokalne, określone instytucje społeczne, na identyfikacje i tożsamości rodzin (de)konstruowane w procesie migracji. Jak w soczewce w rodzinach migracyjnych odzwierciedlają  się wszystkie kwestie i zagadnienia odnoszące się do ponowoczesnych stylów i uwarunkowań życia. Uwidoczniają liczne przeobrażenia, napięcia i konflikty związane m.in. z fenomenem rodzin transnarodowych, dekonstrukcją/rekonstrukcją rodzin, rolami rodzinnymi, organizacją opieki nad dziećmi (transnarodowe rodzicielstwo) i starszymi rodzicami, problemami emocjonalnymi i edukacyjnymi dzieci migrantów/reemigrantów, powrotami do kraju i budowania swojej przyszłości. Problematyka rodzin migracyjnych wpisuje się w nowy fenomen ponowoczesnych rodzin określony przez U. Becka i E. Beck –Gernsheim mianem  „rodzin światowych”, będących wynikiem oddziaływania wielowymiarowych globalnych i makrostrukturalnych procesów i determinant.  
 Wpływ migracji  na rodziny i złożoną  sferę życia rodzinnego podniesiony został przez szereg badaczy/badaczek (np. Urbańska 2015,  Krzyżowski 2013, Danilewicz 2010) oraz analizowany był w raporcie KBnM pt. Społeczne skutki migracji poakcesyjnych ludności Polski,  a także  w ekspertyzie KBnM Wpływ współczesnych migracji Polaków na przemiany więzi społecznych, relacje w rodzinie i relacje międzygeneracyjne (http://www.kbnm.pan.pl/).

Podjęte badania i analizy wykazują  konieczność kontynuowania tematu i uznania go za jeden z najważniejszych dla Polski ze względu na konsekwencje dla sfery publicznej- rynku pracy i zatrudnienia, edukacji, zdrowia, stosunków demograficznych, jak i co dla nas tutaj najistotniejsze - dla całej sfery prywatnej.  Badacze akcentują przesuwanie się zainteresowań materialnymi warunkami życia, finansami, przesyłanymi środkami na doświadczenia rodziców, dzieci i osób starszych w wielopokoleniowych rodzinach, budowanie nowych relacji, układów społecznych opartych na więzach i relacjach transnarodowych. Celem proponowanej sesji jest zatem pogłębienie wiedzy na temat rodzin transnarodowych,  poznanie: ich praktyk i doświadczeń rodzinnych i rodzicielskich, (re)definiowania ról rodzinnych,  źródeł sukcesów i niepowodzeń, powiązań ze społecznością lokalną, strategii działań podejmowanych w obszarze codziennego życia poza granicami kraju, generującymi szeroko rozumianą jakość  życia polskich rodzin. 

W obszarze zainteresowań proponujemy  uwzględnienie  także takich tematów jak : relacje, władza, konflikty w rodzinie migracyjnej; praktyki rodzicielskie -transnarodowe rodzicielstwo; opieka, edukacja dzieci w społeczeństwie przyjmującym, dorastanie w kontekście transnarodowym; relacje międzygeneracyjne w rodzinach migrantów; transfery  ekonomiczne (przesyłane pieniądze oraz różnego typu produkty i przedmioty swoim bliskim) i transfery  społeczne  (idee , wartości,  wzory zachowań) ; zagadnienie powrotu do kraju i związane z nim kwestie readaptacji rodzin, z uwzględnieniem sytuacji dzieci i ich głosu w doświadczeniu migracyjnym.

2. Transmisja wzorów kulturowych i społecznych jako konsekwencja migracji
Organizator: prof. Janusz Mucha; jmucha@post.pl

Migracje, rozumiane jako zamierzone przemieszczenia przestrzenne ludności, są tak dawne jak historia ludzkości i choć nie ma w ostatnich dekadach ich poważnego  nasilenie w skali globalnej, to jednak stopniowo rośnie liczba osób migrujących. Zawsze i wszędzie migracje wzmagają zróżnicowanie kulturowe, mniej lub bardziej trwałe, zarówno w regionach wysyłających jak i przyjmujących. Migracje naruszają zastane wzory. Istnieją liczne ich typologie. Wymieńmy jedną, biegunową. Odróżnia ona migracje „reaktywne” od „proaktywnych”. Te pierwsze są obecnie często ograniczane przez państwa przyjmujące i dotyczą głównie osób będących w niedostatku i uprzedmiotowionych. Te drugie dotyczą na ogół osób relatywnie uprzywilejowanych, mających większy wybór i podmiotowość. Migranci reaktywni zasadniczo nie mają intencji dokonywania zmiany kulturowej tam, gdzie przybywają, ale i tak ją wprowadzają. Ci drudzy przyjeżdżają z taką intencją, ale realizują ją na ogół tylko częściowo. Obie grupy migrantów znajdują się w sytuacji kontaktu kulturowego, który zarówno im jak i społecznościom goszczącym przynosi pożytki, ale też wywołuje rozmaitego rodzaju i o rozmaitej intensywności i trwałości napięcia i konflikty. 

Dzięki migrantom transmitowane są, powstałe w innych warunkach strukturalnych i kulturowych, wzorce rodziny, ról płciowych, sposobów stosowania technologii, ale również sposobów zorganizowania państw i społeczeństw „narodowych”. Reinterpretowane i przenoszone są na przykład idee demokracji, bezpieczeństwa socjalnego, dialogu społecznego, edukacji na różnych poziomach, wolności mediów, funkcjonowania stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, w tym związków zawodowych. Dyfuzja idei nie powinna być traktowana jako jednokierunkowa ani symetryczna. 

Do transmisji wzorów kulturowych i społecznych warto podchodzić krytycznie. Taka krytyka (we współczesnej literaturze przedmiotu) dotyczy w dużej mierze skupiania się badaczy na transferach jednokierunkowych, analizowania przez nich głównie pozytywnych konsekwencji transferów, ich potencjału do stymulowania rozwoju (który z różnych perspektyw wygląda jednak różnie). Panel kładłby więc nacisk również na cyrkulację przepływów, a także na to, że konsekwencje migracji mają wiele twarzy w zależności od kulturowego punktu widzenia.
Celem sesji jest analiza współczesnych migracji międzynarodowych w różnych regionach świata z punktu widzenia rozmaitych sposobów i kierunków transmitowania przez nie wzorów kulturowych.
  

3. Strategie życiowe - strategie migracyjne. Polscy migranci za granicą; cudzoziemcy w Polsce
Organizator sesji: dr hab. prof. UZ Maria Zielińska,  m.zielinska@is.uz.zgora.pl

Współczesne migracje XXI wieku (związane ze zmianą kraju pochodzenia) charakteryzuje różnorodność pod wieloma względami. Każda migracja, zarówno w wymiarze zbiorowym jak jednostkowym stanowi zjawisko będące następstwem złożonych motywacji i przyczyn oraz powodującym konsekwencje, których skutki często są nieprzewidywalne dla wszystkich podmiotów, bardziej lub mniej w nią zaangażowanych. Coraz częściej wskutek otwierających się granic państwowych migracje wpisywane są w biografie życiowe jednostek i zbiorowości  jako świadome i zaplanowane strategie życiowe; dla niektórych mogą stać się swoistym stylem życia. Tytuł sesji sugeruje, że głównym przedmiotem dyskusji mają być migracje widziane jako strategie życiowe, co oznacza postrzeganie ich jako elementu, fragmentu lub  całości w cyklu życia jednostek, ich rodzin, bliskich i całych zbiorowości. Jak pokazują badania empiryczne dotyczące migrantów, każda migracja (nawet krótkotrwała) wpływa na wszystkie obszary społecznych biografii: pracę zawodową, życie rodzinne, towarzyskie, percepcję rzeczywistości społecznej, a także na postrzeganie własnego życia w jego różnych aspektach, przede wszystkim w perspektywie nowych możliwości, wyzwań, ale i niepowodzeń lub zagrożeń.

Najważniejsze cele sesji to:
- wskazanie teoretycznych i metodologicznych podstaw oraz określenia ram teoretycznych do badania migracji jako strategii życiowych (np. koncepcji przebiegu życia, koncepcji faz życia, metody biograficznej, nowatorskich technik badawczych itp.), a także konfrontacja różnych stanowisk w tym zakresie;
- przedstawienie wyników badań empirycznych prowadzonych wśród: (1) polskich migrantów będących za granicą, (2) Polaków  przebywających obecnie w Polsce, ale posiadających w swojej biografii doświadczenie migracyjne, (3) wśród imigrantów przebywających w Polsce, (4) wśród potencjalnych imigrantów do Polski (np. mieszkańców Ukrainy, Białorusi);
- pogłębienie wiedzy dotyczącej stosowanych strategii migracyjnych w zróżnicowanych warunkach społeczno-politycznych i w sytuacji krzyżujących się różnego rodzaju presji społecznych;
- dyskusja na temat podobieństw i różnic w stosowaniu strategii migracyjnych w zależności od doświadczeń migracyjnych, kraju pochodzenia, cech społeczno-demograficznych itp. oraz na temat konsekwencji dla przebiegu społecznych biografii stosowania określonych strategii migracyjnych w wymiarze jednostkowym i zbiorowym


4. Polityka migracyjna Polski na tle trendów europejskich
Organizator: prof. UW dr hab. Cezary Żołędowski, e-mail: czoledowski@uw.edu.pl

Podejmowane w sesji zagadnienia będą dotyczyły charakterystyki polskiej polityki migracyjnej oraz jej oceny z punktu widzenia realizacji interesów społeczno-gospodarczych i politycznych Polski, a także zdolności do zapobiegania/łagodzenia problemów wynikających z doświadczeń imigracyjnych państw Unii Europejskiej. Dyskusja będzie się koncentrować na najważniejszych aspektach polityki migracyjnej, dotyczących zarówno absorpcji, jak i integracji różnych kategorii cudzoziemców (imigrantów stałych i czasowych, a także uchodźców). Elementem dyskusji będą również kwestie powrotów emigrantów do Polski oraz repatriacji.

Podstawowym kontekstem dla ocen przyjmowanych w polskiej polityce migracyjnej rozwiązań i osiąganych przez nią efektów będzie ewolucja polityki wobec imigrantów w państwach europejskich – tych, które podobnie jak Polska, znajdują się w fazie transformacji migracyjnej, jak również państw imigracyjnych, które w  ostatnich latach zmieniają zasady absorpcji i integracji cudzoziemców. Ukazane zostaną dwie perspektywy kształtowania polskiej polityki migracyjnej: (1.) wynikająca z potrzeb natury ekonomiczno-społecznej oraz sytuacji demograficznej Polski („endogeniczna”), a także (2.) wynikająca z przynależności do UE, związana z przyjmowanymi przez nią rozwiązaniami formalnymi oraz zmianami retoryki dotyczącej imigrantów („egzogeniczna”).Najważniejszymi celami sesji w odniesieniu do polskiej polityki migracyjnej są:

- wymiana poglądów i konfrontacja stanowisk dotyczących oceny przyjętych przez nią rozwiązań;

- umiejscowienie wśród polityk migracyjnych realizowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej;

- wskazanie mocnych i słabych stron, łącznie z próbą sformułowania postulatów naprawczych;
- zdefiniowanie najważniejszych celów oraz propozycje instrumentów prowadzących do ich realizacji w nowych okolicznościach wynikających z obecnych zmian polityki i społecznego nastawienia wobec imigrantów w UE (kryzys wielokulturowości, wydarzenia na Morzu Śródziemnym).


5. Znaczenie migracji wewnętrznych i zewnętrznych dla rozwoju regionalnego

Organizator: prof. Romuald Jończy;  romuald.jonczy@ue.wroc.pl 

Polska w ostatnim ćwierćwieczu stanowi obszar ożywionych ruchów migracyjnych mający zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny charakter. Głównymi czynnikami uruchamiającymi migracje zagraniczne były przemiany polityczne z końca lat osiemdziesiątych oraz akcesja do Unii Europejskiej. Wobec dwóch silnych fali migracji za granicę - transformacyjnej oraz poakcesyjnej - w badaniach migracji umykały migracje wewnętrzne, mimo ich dużego i – jak się wydaje –  rosnącego znaczenia. Na wzrost migracji wewnątrz kraju wpłynął asymetryczny, częściowo spowodowany restrukturyzacją - rozwój gospodarczy poszczególnych obszarów i ośrodków, wyrażający się szybszym tempem rozwoju dużych ośrodków regionalnych oraz wolniejszym, zerowym bądź wstecznym rozwojem większości mniejszych bądź słabszych ośrodków oraz obszarów peryferyjnych. Niebagatelny wpływ na migracje wewnętrzne wywarło też umasowienie szkolnictwa wyższego skutkujące masową migracją młodzieży maturalnej do ośrodków akademickich. Jak wskazują badania migracja „na studia” transformuje w migrację definitywną, co skutkuje wyludnieniem i demograficznym starzeniem słabszych obszarów i ośrodków, nie będących w stanie zatrzymać/zapewnić zatrudnienia własnej (niejednokrotnie zbyt) wysoko wykwalifikowanej młodzieży. Proces współczesnych migracji wewnętrznych  stanowi prawdopodobnie jeden z najistotniejszych czynników decydujących o pogłębianiu się zróżnicowań rozwojowych w układzie centra- peryferie, stawiając szereg wyzwań w sferze polityki regionalnej i społecznej.


Nadrzędny cel sesji określony jest jej tematem. Celami sesji będą zatem:

- zaprezentowanie i analiza wyników badań dotyczących kierunków, skali, struktury, charakteru, determinant migracji wewnętrznych, wraz z ich skutkami generowanymi regionalnie i lokalnie na obszarach odpływu i napływu;

- prezentacja i analiza relacji pomiędzy migracjami zagranicznymi (skala, kierunki, determinanty, skutki) a migracjami wewnętrznymi oraz ich skutkami wraz z wpływem tych ostatnich na dalsze migracje zewnętrzne i wewnętrzne;

- określenie perspektyw rozwoju regionalnego Polski wobec zachodzących procesów migracji wewnętrznych i zewnętrznych oraz związanego z nimi wyludnienia znacznej części obszaru kraju; 

- prezentacja dorobku teoretycznego dotyczącego związków pomiędzy migracjami wewnętrznymi a zewnętrznymi;
- dyskusja nad problemami metodologicznymi i terminologicznymi w badaniu migracji wewnętrznych i zewnętrznych wobec niedostatków danych statystyki publicznej oraz w dużej mierze nieokreślonego charakteru współczesnych migracji.


6. Nowe kierunki w badaniach migracyjnych

Organizator: Dr Aleksandra Grzymała-Kazłowska, a.kazlowska@bham.ac.uk

Współczesne migracje to niezwykle istotne, zróżnicowane i złożone zjawisko, o wielowymiarowych przyczynach i konsekwencjach, ściśle powiązane z różnorodnymi procesami społecznymi, ekonomicznymi, kulturowymi i politycznymi. Podobnie jak i inne współczesne procesy społeczne charakteryzuje je wielopostaciowość i przyspieszająca zmienność. Aby uchwycić tę skomplikowaną i podlegająca dynamicznym przekształceniom rzeczywistość, potrzebne są nowe podejścia badawcze. Przed badaczami otwierają się też nowe pola badań związane z migracjami i migrantami. Różnego typu ruchliwość, przepływy oraz powiększające i nakładające się formy zróżnicowania czynią problematycznymi dotychczasowe kategorie analizy. Pojawia się potrzeba rekonceptualizacji wcześniejszych kategorii lub wypracowania nowych pojęć, które pomagają opisać i zrozumieć zmieniający się świat.


Celem sesji jest dyskusja nad nowymi koncepcjami teoretycznymi, podejściami badawczymi oraz obszarami badań w obliczu zmieniających się procesów związanych migracjami i migrantami, tak w krajach pochodzenia, jak i miejscach, do których trafiają. Lista pytań, które warto postawić, zawiera między innymi następujące zagadnienia:
1. Jakie nowe konfiguracje pojęciowe, rekonceptualizacje wcześniejszych pojęć oraz nowe kategorie analizy można znaleźć w obszarze studiów migracyjnych?

2. Jakie koncepcje mogą być alternatywą dla paradygmatu integracyjnego dominującego w myśleniu o wyzwaniach dotyczących obecności imigrantów w Europie?

3. Jak nowe podejścia badawcze radzą sobie z badaniem współczesnych złożonych i różnorodnych procesów migracyjnych? 

4. Jakie są nowe obszary badań i zjawiska dotyczące migracji i migrantów?

5. Co badania migracyjne mogą szerzej powiedzieć o stanie współczesnego społeczeństwa (podstawach ładu, spójności, regulacji, zróżnicowaniu i nierównościach)?

6. Jak nowe teorie migracji i integracji ujmują „płynność” i dynamikę współczesnego świata oraz wiążą się z koncepcjami zmiany społecznej?

Organizatorzy przewidują możliwość spotkań grup problemowych ad hoc, na wniosek uczestników konferencji.


W drugim dniu konferencji odbędzie się również otwarte zebranie plenarne Komitetu Badań nad Migracjami PAN poświęcone związkom między migracjami wewnętrznymi i zagranicznymi.

Warunki zgłaszania sesji ad hoc:
Chęć organizacji sesji ad hoc mogą zgłaszać członkowie KBnM, najpóźniej w momencie zamknięcia naboru uczestników konferencji, czyli zamknięcia „call for papers”. Ich treść powinna wiązać się z podejmowanymi przez członków KBnM badaniami empirycznymi, projektami i grantami. Sesje ad hoc umożliwiają członkom KBnM wykorzystanie audytorium corocznych konferencji do przedstawienia i przedyskutowania projektów i problemów badawczych, które realizują, a które chociaż związane z przedmiotem zainteresowania KBnM nie muszą być zgodne z tematyka corocznej konferencji. O zakwalifikowaniu na konferencję sesji ad hoc decyduje komitet organizacyjny konferencji. Inicjator zaproponowanej przez siebie sesji ad hoc odpowiada za dobór uczestników,  który realizuje według określonego przez siebie klucza.
Wniosek zgłoszenia sesji ad hoc powinien zawierać następujące elementy: 
1/ nazwa i krótki opis sesji
2/ uzasadnienie merytoryczne
3/ wskazanie powiązania z celami działalności KBnM


Organizatorzy konferencji:

Komitet Badań nad Migracjami PAN
Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego


Współorganizatorzy konferencji:

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze,

Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział Zielona Góra,
Fundacja Obserwatorium Badań Społecznych Inter Alia
  
Komitet Naukowy:
Dr. hab. Maria Zielińska, prof. UZ (przewodnicząca)
Prof. Marek Okólski, Przewodniczący Komitetu Badań nad Migracjami PAN
Prof. Henryk Chałupczak, UMCS
Mgr Roman Fedak, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze
Prof. Romuald Jończy, UE we Wrocławiu
Dr hab. Sławomir Łodziński, prof. UW
Dr Michał Nowosielski, IZ w Poznaniu
Prof. Krystyna Slany, UJ
Dr hab. Beata Trzop, prof. UZ

Komitet Organizacyjny:
Dr Dorota Szaban (przewodnicząca)
Dr Justyna Nyćkowiak (sekretarz)
Dr Krzysztof Lisowski
Mgr Tomasz Kołodziej
Mgr Robert WróbelUDZIAŁ W KONFERENCJI

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy kierować się poniższymi wskazówkami:
• do 30. 06. 2015 r. przesłanie karty zgłoszenia wraz z tytułem referatu i krótkim abstraktem do
• 15. 07. 2015 r. informacja o akceptacji zgłoszonych tematów wystąpień
• do 30.09. 2015 r. wniesienie opłaty konferencyjnej w formie przelewu na konto:

Fundacja Obserwatorium Społeczne INTER ALIA

ul. Piotrusia Pana 8, 65-012 Zielona Góra
Konto bankowe: mbank 59114020040000390275213371
tytułem: "Współczesne migracje 2015”
Imię i nazwisko uczestnika


OPŁATA KONFERENCYJNA 350 ZŁ
DLA DOKTORANTÓW 150 ZŁ

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

▪ W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy posiłki, bufet kawowy oraz materiały
konferencyjne
▪ Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów podróży i noclegów
▪ Teksty wystąpień po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej lub w
czasopismach naukowych
▪ Za wygłoszenie referatów oraz ich druk autorzy nie otrzymają wynagrodzenia