V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Polonijna pt.:"Język polski jako nośnik tożsamości", Poznań (26-27 listopada 2015)Celem konferencji jest ukazanie roli języka polskiego jako nośnika tożsamości tak indywidualnej, jak zbiorowej, wśród Polaków oraz osób pochodzenia polskiego żyjących za zachodnimi i wschodnimi granicami Polski po roku 1945. Ze względu na potencjalnie szeroki zakres przedmiotowy tematu organizatorzy pragną, by wystąpienia uczestników skoncentrowały się wokół zagadnień związanych z instytucjonalnym wymiarem funkcjonowania polszczyzny poza granicami kraju, w tym przede wszystkim (choć nie tylko) na Wschodzie. W szczególności chodzi o działalność szkół i klas polskojęzycznych (w tym wykorzystywane w tych placówkach programy nauczania), organizacji polskich i polonijnych, mediów polskojęzycznych, duszpasterstwa polskiego, a także polityki oświatowej i migracyjnej państw, na terenie których istnieją skupiska polskojęzycznej ludności.

Plonem konferencji będzie publikacja książkowa, prezentująca dorobek ww. podmiotów, ich sposoby funkcjonowania, strategie, programy etc., a także zarysowująca perspektywy rozwoju polszczyzny na Wschodzie w kolejnych dziesięcioleciach.

Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni są badacze problematyki polonijnej oraz osoby czynnie zaangażowane w kształtowanie świadomości językowej naszych rodaków na Wschodzie: nauczyciele, duszpasterze, działacze społeczni, dziennikarze etc.

Informacje i aktualności dostępne na stronie konferencjapolonijna.pl

Warunki uczestnictwa, zgłoszenia, opłata konferencyjna, druk publikacji

·         Języki konferencji: polski i rosyjski;
·         Zgłoszenia zawierające wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz tytuł i abstrakt referatu należy nadsyłać do 15 lipca 2015 r. na adres: rejestracja@konferencjapolonijna.pl
·         Opłata konferencyjna wynosi: 150 zł dla doktorantów oraz 250 zł dla pozostałych uczestników. Istnieje możliwość wystąpienia w formie posteru, prosimy o wyraźną adnotację na karcie zgłoszeniowej.
·         Opłatę tę należy uiścić na konto współorganizatora: Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych, Libelta 12/3, 61-127 Poznań, nr konta: 80 2030 0045 1110 0000 0282 6700 z  dopiskiem: MIKP imię i nazwisko uczestnika, najpóźniej do 30 września 2015 r.
·         W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają: publikację referatów konferencyjnych (proces recenzowany), pełne wyżywienie (dwa obiady, bankiet, poczęstunki w przerwach obrad) oraz materiały konferencyjne; certyfikaty  uczestnictwa  otrzymają jedynie aktywni  referenci.
·         Organizatorzy gwarantują pulę noclegów w DS Jowita w centrum Poznania (liczba  miejsc ograniczona). Koszty noclegu pokrywa referent. Rezerwacji należy dokonać osobiście do dnia 15 października 2015 r. Szczegółowych informacji udziela: kierownik DS Jowita tel. 61 829 24 00. Adres internetowy: http://dsjowita.home.amu.edu.pl/

Rada Naukowa Konferencji:
prof. dr hab. Piotr Kraszewski
prof. dr hab. Artur Kijas
prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz
prof. dr hab. Michał Buchowski
prof. dr hab. Jacek Schmidt
dr Magdalena Lachowicz (sekretarz)
dr Tomasz Nakoneczny (sekretarz)

Informacji w sprawach organizacyjnych udzielają sekretarze konferencji:
magdalena.lachowicz@konferencjapolonijna.pl
tomasz.nakoneczny@konferencjapolonijna.pl
tel. kontaktowy: Magdalena Lachowicz +48 600 376 720

Kontakt IW:
Instytut Wschodni UAM
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, 61-486 Poznań
tel. 61 829 29 37 

Informacja dodatkowo na  stronie  Instytutu Wschodniego UAM www.iw.amu.edu.pl oraz stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych  escii.eu