Konferencja pt.: “Delegowanie pracowników w kontekście zmian prawnych i demograficznych we współczesnej Europie”, Uniwersytet Warszawski (29.10.2013)

Organizatorami niniejszego wydarzenia są Sekcja Agencji Opieki, działająca w ramach Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami oraz Polska Izba Gospodarcza w Niemczech przy współpracy z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. W charakterze prelegentów udział w konferencji wezmą przedstawiciele świata nauki, Parlamentu Europejskiego oraz administracji państwowej.  


Naszym celem jest zainicjowanie merytorycznej i obiektywnej debaty między przedsiębiorcami a naukowcami, politykami i urzędnikami państwowymi na temat: 

  • przyszłości demograficznej Europy w kontekście migracji pracowniczych na przykładzie Polski, 
  • mobilności pracowników z i do Polski w świetle prawa i praktyki Unii Europejskiej, 
  • debaty wokół nowej dyrektywy wdrożeniowej do dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, 
  • praktycznych aspektów delegowania pracowników. 

Chcielibyśmy podkreślić, że celem konferencji jest promowanie legalnych form zatrudnienia, popularyzacja tematu delegowania oraz dostarczenie bieżących informacji, dotyczących aktualnych rozwiązań prawnych w tym zakresie, a także przybliżenie uczestnikom kontekstu procesów demograficznych, które będą znacząco wpływały na migracje pracowników i dywersyfikację świadczonych usług. Wierzymy, iż wydarzenie to uwieńczone zostanie cennymi konkluzjami i wytycznymi, które pomogą wszystkim stronom partycypującym w konferencji lepiej przygotować się na nadchodzące zmiany. 
Koszt uczestnictwa w konferencji Konferencja „Delegowanie pracowników w kontekście zmian prawnych i demograficznych we współczesnej Europie” nie jest działaniem komercyjnym, a wyznaczona opłata za uczestnictwo stanowi jedynie uzupełnienie środków własnych przeznaczonych przez Członków Sekcji Agencji Opieki na pokrycie kosztów związanych z organizacją niniejszego wydarzenia. Zaproszenie na konferencję zostanie także skierowane do przedstawicieli administracji publicznej, przedstawicieli publicznych instytucji rynku pracy oraz przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych, którzy będą mogli wziąć w niej udział bezpłatnie. 

Opłaty: 

  • 399 zł netto dla przedsiębiorców niezrzeszonych w SAZ/SAO, OKAP albo w Polskiej Izbie Gospodarczej w Niemczech, 
  • 349 zł netto dla członków OKAP i Polskiej Izby Gospodarczej w Niemczech, 
  • 299 zł netto dla Członków SAZ/SAO, 
  • 0 zł dla pracowników naukowych, przedstawicieli administracji publicznej, przedstawicieli publicznych instytucji rynku pracy oraz przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych. 


Rejestracja: