Zaproszenie na międzynarodową konferencję pt.: "Transgraniczność w perpsktywie socjologicznej IX. Pogranicza i centra współczesnej Europy", Zielona Góra, (22-24 października 2014)

W 2014 roku Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego obchodził będzie swoje 20-lecie. Od początku istnienia tego ośrodka, przede wszystkim z uwagi na bliskość granicy polsko-niemieckiej, w projektach naukowych podjęto problematykę mieszczącą się w szeroko rozumianej socjologii pogranicza. Od 1996 roku organizowane były cykliczne konferencje „Transgraniczność w perspektywie socjologicznej” skupiające naukowców i specjalistów różnych dziedzin, przede wszystkim z socjologii, z Polski i zza granicy. Dotychczas opublikowano osiem tomów w serii monograficznej pod tym tytułem. 


Kolejna IX. konferencja z tego cyklu zorganizowana będzie pod hasłem „POGRANICZA I CENTRA WSPÓŁCZESNEJ EUROPY”. Serdecznie zapraszamy do udziału socjologów, demografów, historyków, ekonomistów, politologów, kulturoznawców oraz przedstawicieli nauk pokrewnych, zainteresowanych problematyką zjawisk zachodzących na różnych pograniczach zarówno Polski, tych wewnątrzeuropejskich, jak i na pograniczach Europy.
 
Głównym celem konferencji jest konfrontacja różnych stanowisk teoretycznych, metodologicznych oraz prezentacja najnowszych wyników badań empirycznych. Szczególnie zainteresowani jesteśmy analizami porównawczymi, ukazującymi złożoność, różnorodność i żywiołowość procesów zachodzących na różnych pograniczach, między pograniczami, między pograniczami a centrami. Jesteśmy również zainteresowani ogólniejszą refleksją dotyczącą procesów i zjawisk transgranicznych. Konferencja „Transgraniczność w perspektywie socjologicznej”  będzie okazją do dyskusji o starych i nowych problemach współczesnej Europy w kontekście zachodzących zmian.

Obszary tematyczne:
- Obszary współpracy i wymiany transgranicznej: możliwości i ograniczenia
- Edukacja, rynek pracy, zachowania ekonomiczne,
- Zmiany w strukturze społecznej, ruchliwość społeczna i migracje
- Codzienne życie mieszkańców pograniczy – ciągłość i zmiana
- Stereotypy, uprzedzenia, ksenofobia
- Dyfuzja kulturowa i społeczna
- Tożsamość indywidualna i zbiorowa, pamięć historyczna i społeczna
- Mniejszości narodowe, etniczne, religijne na pograniczach
- Zjawiska patologiczne, przemyt dóbr i ludzi, przestępczość
- Metodologia badań zjawisk transgranicznych

Podczas konferencji zorganizowane zostaną również polsko-niemieckie warsztaty dla studentów w ramach współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego i Brandeburgische Technische Uniwersität pt. „Stereotypy polsko-niemieckie w świadomości polskich i niemieckich studentów”.

UDZIAŁ W KONFERENCJI 

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy kierować się poniższymi wskazówkami: 

do 30. 05. 2014 r. przesłanie karty zgłoszenia wraz z tytułem referatu i krótkim abstraktem na adres e-mail: transgranicznosc@gmail.com
do 08. 06. 2014 r. informacja o akceptacji zgłoszonych tematów wystąpień 
do 30.06. 2014 r. wniesienie opłaty konferencyjnej w formie przelewu na konto: 
 
Lubuskie Towarzystwo Naukowe
ul. prof. Zygmunta Szafrana 2 
65-246 Zielona Góra 
NIP: 973-055-27-22 

Konto bankowe: 56 1090 1535 0000 0000 5301 9124 
 Bank Zachodni WBK SA 1 Oddz. w Zielonej Górze 

tytułem:  "TRANSGRANICZNOŚĆ 2014" Imię i nazwisko uczestnika
 
OPŁATA KONFERENCYJNA 350 ZŁ (430,50 zł z VAT), 
 DLA DOKTORANTÓW  150 ZŁ (184,50 zł z VAT)
  
INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 ▪ W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy obiady, bufet kawowy oraz materiały konferencyjne
 ▪ Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów podróży i noclegów
 ▪ Teksty wystąpień po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej
 ▪ Za wygłoszenie referatów oraz ich druk autorzy nie otrzymują wynagrodzenia 

Kontakt z organizatorami konferencji
Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
 
 dr Dorota Szaban  tel.: 603074214; e-mail: D.Szaban@is.uz.zgora.pl
 dr Justyna Nyćkowiak  tel.: 697968577; e-mail: jjustan@gmail.com