Zaproszenie na IV międzynarodową konferencję naukową z cyklu "Zielonogórskie spotkania z demografią" pt.: "Stan zdrowia a procesy demograficzne w Europie Środkowej", Zielona Góra (15-16 października 2014)

Obserwowane procesy ludnościowe oraz zmiany jakie wywołają one w niedalekiej przyszłości, rodzą potrzebę poszukiwań działań zaradczych wobec wyzwań z jakimi mierzą się państwa europejskie. Zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństw, przy jednoczesnym wydłużaniu się życia ludzkiego, stwarzają poważne wyzwanie m.in. dla systemu ochrony zdrowia, zarówno w zakresie medycyny interwencyjnej, w tym klinicznej, jak i szeroko rozumianej profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej.


Zmiany struktury wiekowej społeczeństwa oddziałują zarówno na system edukacyjny oraz system zabezpieczeń społecznych, w końcu istotnie zmieniają również relacje międzypokoleniowe. Dlatego też organizatorzy konferencji dostrzegają potrzebę zintegrowania wielodyscyplinarnych studiów i badań naukowych obejmujących zachowania prozdrowotne ludności dziś i w przeszłości oraz ich wpływu na przemiany demograficzne. Wyniki wspólnych prac, w tym analiza procesów zachodzących w przeszłości, diagnoza i ocena stanu aktualnego oraz prognozowanie tych zjawisk, winny wspomagać władze państwowe oraz regionalne ośrodki decyzyjne w kształtowaniu polityki zdrowotnej oraz świadomości zdrowotnej w społeczeństwie.

Celem głównym konferencji będzie wyjście na przeciw tym oczekiwaniom poprzez ukazanie i zinterpretowanie problemów w realizacji zadań z dziedziny ochrony i promocji zdrowia, współzależności, jakie zachodziły historycznie oraz zachodzą obecnie, pomiędzy zmieniającymi się zachowaniami zdrowotnymi i polityką zdrowotną, a procesami demograficznymi, takimi jak m.in.: struktura wiekowa, długość życia, umieralność, struktura zgonów według płci i przyczyn, zróżnicowanie zachorowań itp. Istotą konferencji będzie prezentacja najnowszych badań oraz zainspirowanie ośrodków decyzyjnych do tego, by wnioski z obrad znalazły praktyczne odzwierciedlenie w prowadzonej polityce zdrowotnej, społecznej, ludnościowej i gospodarczej.   
 
PROPONOWANE BLOKI TEMATYCZNE: • Zdrowie jako kapitał społeczny • Rola epidemii w zachowaniach zdrowotnych dawnych społeczeństw • Przejście epidemiologiczne • Struktura wiekowa ludności jako determinanta zachowań zdrowotnych • Styl i jakość życia a zdrowie  • Opieka medyczna a rozwój demograficzny • Ochrona i promocja zdrowia • Edukacja i kultura a zmiany zachowań zdrowotnych • Środowisko naturalne jako czynnik determinujący zdrowe życie w przeszłości i obecnie • Polityka prozdrowotna na przestrzeni wieków (współczesne programy zdrowia) • Zdrowie publiczne w przeszłości i dziś 
 
Konferencja będzie również okazją do uświetnienia jubileuszu 70-urodzin  prof. dr hab. Tomasza Jaworskiego, inicjatora badań z zakresu demografii historycznej na obszarze dzisiejszego pogranicza polsko-niemieckiego. Szanowny Jubilat jest spiritus movens Zielonogórskich spotkań z demografią, które na trwale wpisały się w kalendarz istotnych wydarzeń naukowych w województwie lubuskim. 
 
Zachęcamy do wzięcia czynnego udziału w obradach i zaprezentowania poglądów zarówno historyków, demografów, statystyków, socjologów, naukowców zajmujących się zdrowiem publicznym, historią medycyny, jak i przedstawicieli samorządu terytorialnego i instytucji zajmujących się zdrowiem i profilaktyką zdrowotną oraz promocją zachowań prozdrowotnych.  Ze względów organizacyjnych czas trwania referatu nie powinien przekraczać 20 minut.

Teksty wystąpień po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej
„Zielonogórskie Studia Demograficzne”.
 
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zgłoszenie w terminie do 31 sierpnia 2014 roku.

Opłata konferencyjna wynosi: 400 zł. Studenci studiów magisterskich oraz doktoranckich wnoszą opłatę w wysokości 150 zł.
Termin wpłat: do 26.09.2014 roku. 
Konto Polskiego Towarzystwa Historycznego o/Zielona Góra,
al. Wojska Polskiego 69 w PKO BP:
43 1020 5402 0000 0102 0117 8854
Referentom zapewniamy nocleg z 15 na 16 października 2014 roku.

Organizatorzy:
Uniwersytet Zielonogórski
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
Polskie Towarzystwo Historyczne O/Zielona Góra
Polskie Towarzystwo Statystyczne O/Zielona Góra