Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową z okazji dziesięciolecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Rzeszów (13 czerwca 2014)

Celem konferencji jest prezentacja korzyści i kosztów z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz zaprezentowanie nowej perspektywy finansowania na lata 2014-2020. Do udziału w konferencji zapraszamy studentów i doktorantów różnych kierunków interesujących się tematyką szeroko rozumianej integracji europejskiej.

Zależy nam na kompleksowym przedstawieniu zagadnienia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Publikacja:
Zagadnienia badawcze ujęte w referatach powinny dotyczyć w szczególności kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej. Zaprezentowane na konferencji referaty, które zostaną pozytywnie zaopiniowane przez recenzentów, zostaną bezpłatnie opublikowane w monografii. Referaty powinny liczyć od 20 tys. do 21 tys. znaków.
Instrukcje odnośnie formatowania referatów znajdują się na stronie: http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/instrukcja-dla-autorow/
 
Warunki uczestnictwa:
1) Przesłanie karty zgłoszeniowej z imieniem, nazwiskiem, reprezentowaną uczelnią i proponowanym tematem wraz z abstraktem (zawierającym cele, pytania badawcze i inne założenia metodyczne) powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2014.
2) Informacja o zaakceptowaniu tematu będzie przekazana najpóźniej w ciągu tygodnia od daty otrzymania przez organizatorów zgłoszenia uczestnictwa.
3) Przesłanie ostatecznej wersji referatów prosimy dokonać do dnia 10 czerwca 2014. Tylko referaty spełniające wymogi edytorskie będą dopuszczone do procesu recenzji i publikacji w monografii. Szczegółowe informacje będą przekazane w Komunikacie nr 2
4) Na konferencji przewidujemy 10-cio minutowe wystąpienia uczestników (wraz z prezentacją multimedialną) przedstawiające główne założenia badawcze i wyniki prac prelegenta.
 
Dodatkowe informacje:
1) Istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji bez nadsyłania referatu.
2) Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia wraz z propozycjami tematów oraz abstraktem prosimy przesyłać na adres:
W razie pytań prosimy o kontakt z Magdalena Koczan tel. 666 999 330.