Zaproszenie na warsztaty: "Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 dla sektora nauki, badań i rozwoju", Warszawa (30 lipca 2014)

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU
- jak się przygotować do skutecznego pozyskiwania środków unijnych
Warszawa, 30 lipca 2014 r

Cel warsztatów:
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia zasad realizacji projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 – czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do skutecznego aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.

Uczestnicy warsztatów:
Szkolenie przeznaczone dla pracowników Uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów zamierzających korzystać z dofinansowania planowanych projektów z funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014-2020 (EFS, EFRR i FS)

Metody dydaktyczne wykorzystywane w programie:
- Prezentacja multimedialna
- Dyskusja

Warsztaty poprowadzi:
Ingrid Szrajer

RAMOWY HARMONOGRAM WARSZTATÓW:
10:00 - rozpoczęcie zajęć
12:30 - przerwa na lunch
13:00 - kontynuacja zajęć
16:00 - zakończenie warsztatu


Program szkolenia
1. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020  - nowy system i zasady realizacji projektów
- Stan prac nad dokumentami, czyli kiedy ruszy nowa perspektywa?
- Najważniejsze zmiany jakie niesie Nowa Perspektywa
- Logika interwencji
- 11 celów tematycznych - czyli co w Nowej Perspektywie 2014-2020 jest w cenie, na co będą środki i w jakiej wysokości?
- Programy krajowe i regionalne
- Propozycje Programów Operacyjnych 2014-2020 - czy tylko POIR i POWER dla sektora nauki i badań?
- PO Inteligentny Rozwój
- PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
- PO Polska Cyfrowa
- PO Infrastruktura i Środowisko
- PO Polska Wschodnia
- RPO
- Jak odnaleźć się w nowych Programach Operacyjnych?
- Rodzaje projektów
2. System wyboru projektów - projektowane zmiany
- Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
- Typy Beneficjentów
- Zasady i kryteria wyboru projektów
- Wskaźniki produktu i rezultatu najistotniejszym ogniwem układanki
3.  Projektowane zmiany w systemie finansowania i realizacji projektów w nowej perspektywie 2014-2020
- Poziom dofinansowania
- Pomoc publiczna
- Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
- Kwalifikowalność wydatków - istotne zmiany
- Projekty generujące dochód
- Trwałość projektu - istotne zmiany
- Uproszczone formy rozliczania wydatków
- Zaostrzenie kontroli projektów
4.  Dyskusja i konsultacje

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin: 30 lipca 2014 r
Miejsce: Warszawa
Koszt udziału 1 osoby wynosi:
590 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 18 lipca 2014 r.
690 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 19 lipca 2014 r.

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.
______________________________________________________________________________
Zgłoszenia:
Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:
______________________________________________________________________________
Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.
Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres mailto:cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78
______________________________________________________________________________