Poszukiwani współpracownicy do projektu badawczego pt.:„Polskie organizacje imigranckie w Unii Europejskiej”

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Polskie organizacje imigranckie w Unii Europejskiej” Instytut Zachodni poszukuje współpracowników do prowadzenia badań nad polskimi organizacjami w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Szwecji, Holandii, Włoszech, Hiszpanii.


Zakres obowiązków:
1. Przeprowadzenie kwerendy literaturowej i dokumentacyjnej dotyczącej:
a. charakterystyki procesu migracyjnego oraz zbiorowości imigranckiej w wybranym kraju przyjmującym;
b. charakterystyki kraju przyjmującego (ze szczególnym uwzględnieniem założeń i realizacji polityk imigracyjnych i integracyjnych oraz dominujących postaw społeczeństwa przyjmującego wobec imigrantów i ich organizacji);
c. bilateralnych relacji między Polską a krajem przyjmującym.
Opracowanie raportu cząstkowego.
2. Przeprowadzenie 7 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami instytucji zajmujących się koordynacją, kreowaniem i realizacją polityk imigracyjnych i integracyjnych w wybranych krajach europejskich (w tym dokonanie transkrypcji i tłumaczenia na j. polski). Opracowanie raportu cząstkowego.
3. Przeprowadzenie 7 wywiadów pogłębionych z ekspertami w zakresie polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich. Odpracowanie raportu cząstkowego.
4. Przeprowadzenie 5 studiów przypadku polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich (wywiady pogłębione z liderami wybranych organizacji, przedstawicielami otoczenia, dokumentacja działalności instytucji w postaci np. fotografii, wycinków prasowych, programów, publikacji etc.). Opracowanie raportu cząstkowego.
5. Współpraca przy projektowaniu i realizacji badania techniką CAWI.
6. Opracowanie raportu zbiorczego podsumowującego wyniki badań dla wybranego kraju.
7. Współpraca nad przygotowaniem raportu końcowego.
8. Udział w 3 seminariach zespołu badawczego w siedzibie Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
9. Współpraca podczas opracowania szczegółowej koncepcji badań oraz opracowania i analizy materiałów badawczych.

Zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło. Czas realizacji projektu: 36 miesięcy.

Wymagane kwalifikacje:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu socjologii, politologii lub antropologii;
2. Znajomość języka urzędowego właściwego dla wybranego kraju (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Holandia, Włochy, Hiszpania) oraz języka polskiego i angielskiego.
3. Doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących migracji;
4. Doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych.

Preferowane będą osoby, które są lub były związane z zagranicznymi ośrodkami badawczymi bądź prowadziły badania empiryczne w wybranych europejskich krajach.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
1. List motywacyjny;
2. CV wraz z wykazem osiągnięć naukowych i organizacyjnych;
4. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut Zachodni danych osobowych.

Dokumenty należy przesyłać na adres mailowy: nowak@iz.poznan.pl w terminie do dnia 30.06.2015 r. W przypadku punktu 1 i 5 należy przesłać skany podpisanych dokumentów.